“Các bằng cấp học thuật sẽ được xem xét một cách nghiêm túc khi đánh giá ứng viên một cách tổng thể, nhưng sẽ không còn là một trở ngại cho cơ hội được tuyển dụng của ứng viên”, cô nói.

“Khảo sát nội bộ của hơn 400 sinh viên mới tốt nghiệp cho thấy rằng việc xét tuyển sinh viên chỉ dựa trên khả năng học thuật là một hướng đi bế tắc trong tuyển dụng.

“Không có bằng chứng cụ thể nào nói rằng những thành công trong môi trường giáo dục đại học sẽ dẫn đến thành công trong khả năng chuyên môn sau này của ứng viên”.

http://www.zeronews.us/2015/09/ernst-young-khong-con-phan-biet-bang.html