Quang Lê – Nhớ nhau hoài (the best song of QL)
Mai Thiên Vân – Cho người vào cuộc chiến