Những người nghệ sĩ thường truyền cho tôi những loại cảm xúc đặc biệt rất đẹp và vô cùng mạnh mẽ.
“Cho dù bên ngoài có như thế nào thì khi lao động họ mới thực sự sống, đứng trước anh có lẽ dường như tôi chỉ đang tồn tại.”